समाचार

पहिरोमा ३ वटा घर पुरिए

kfFry/sf] kmfn]n'ª ufpFkflnsf–@ / #df z'qmaf/ cfPsf] klx/f] uPkl5 p4f/df vl6Psf] e}/jL bn u0f cf]lbg Aof/]ssf] 6f]nL . klx/f]df k'l/P/ $ hgfsf] d[To' ePsf] 5 eg] $ j6f 3/ aufPsf] 5 . tl:a/ M lht axfb'/ e08f/L, kfFry/, /f;;
Loading...

२४ असार, नवलपरासी । लगातारको वर्षसँगै आइतबार विहान गएको पहिरोले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा ३ घर विस्थापित भएका छन् ।

हुप्सेकोट गाउँपालिका-६ पेलेगाका भोजबहादुर बिक र टकबहादुर बिकको घर पहिरोले पुरिएको छ । विहानको समयमा पहिरो गएकोले मानवीय क्षति भने नभएको स्थानीयले जनाएका छन् ।

०७२ को भूकम्पले समेत क्षती भएको यस क्षेत्रमा पानीले जमिन गिलो हुना साथ पहिरो खस्ने गरेको छ । घरमाथिको डांडाबाट खसेको पहिरोले घर पुरिएसँगै हुप्सेकोटका दुई घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।

त्यस्तै आइतबार विहान बुलिङटार गाउँपालिका-६ भारतिपुरको हर्कपुरमा पहिरो जांदा मीना आले मगरको घर पुरिएको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ । गाउँमाथिको डांडाबाट पहिरो खसेका कारण हर्कपुरका यामबहादुर राना, साइली आले र दलबहादुर आलेको घर जोखिममा परेको छ ।

Loading...

Loading…