समाचार

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विघठन

Loading...

काठमाडौं ३ वैशाख । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको प्रक्रियामा रहेसँगै विघटन भएका छन् । मुलुककै ठुलो कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी मिलेर अब ‘नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी’ बन्ने छ ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगका निवेदन दिनेछन् । दुई पार्टी एकता हुनु पूर्व एमालेको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा र माओवादीको प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको थियो । पार्टी एकता घोषणा गर्नु पूर्व एमालेको केन्द्रीय कार्यसमिति र माओवादीको सचिवालयको विस्तारित बैठक बसेर एकता गरेको छ ।

cWoIf cf]nL
g]skf -Pdfn]_ / g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_ åf/f cfOtjf/ cfof]lht ;+o’Qm kqsf/ ;Dd]ngdf ;~rf/sdL{x?sf] lh1f;fsf] hjfkm lbFb} Pdfn]sf cWoIf Pjd k”j{ k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

अब केही बेरमा एमाले र माओवादीबीच औपचारिक रूपमा एकता भएको राष्ट्रियसभा गृहमा पत्रकार सम्मेलन घोषणा गर्ने छ ।

Loading...

Loading…