Uncategorized समाचार

सीन्डीकेट र सुनकाण्डको विषयमा गृहमन्त्री थापाले मुख खोले (भिडियो) सहित 

u[xdGqL yfkf–:jf:Yo s]Gb| pb3f6g lrtjgsf] sflnsf gu/kflnsf–^ df /x]sf] h'6kfgL k|fylds :jf:Yo s]Gb|sf] gjlgld{t ejg a'waf/ pb3f6gkl5 dGtJo JoQm ub}{ u[xdGqL /fdaxfb'/ yfkf . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;
Loading...

गहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा सुशासन, अमनचयन र जनताको सेवा सुविधाका लागि एकाधिकारवादी प्रणाली समाप्त गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले कानुनी रुपमा एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट नरहेकाले अव त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा हटाउँदै जाने बताउनुभयो । एकाधिकारले हाम्रो आर्थिक समृद्धि रोकेको बताउँदै उहाँले देशको विकासका लागि सबै किसिमका एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । देशव्यापी रूपमा गुण्डाराज अन्त्यका लागि सरकार लाग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका र सुन काण्डको विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले यस्तो सम्म भन्न भ्याए भिडीयो हेर्नुहोस

Loading...

Loading…